Adatvédelmi szabályzat

Az Alapitonok.hu, Marschalek Ágnes ev. (székhely: 1181 Budapest Varjú utca 19. továbbiakban: Adatkezelő) marketing célú felhasználás (hírlevelek, tájékoztatók stb. elektronikus úton való megküldése) és ügyfélszerzés céljából kezeli az alapitonok.hu weboldalon a regisztrált látogatók (a továbbiakban Felhasználó) személyes adatait. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált Felhasználók megadott személyes adatait. A Felhasználó adatai megadásával kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban rögzített módon történő tárolásához és felhasználásához, átadásához.

Az érintettek köre

Az Alapítónők fent hivatkozott weboldalain regisztrált látogatók.

A kezelt személyes adatok köre:

Felhasználó adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul a döntése alapján megadható alábbi adatainak jelen szabályzatban meghatározott célra történő gyűjtéséhez, tárolásához, felhasználásához:

  • név
  • e-mail beosztás
  • weboldalunkon tett látogatásainak naplózása

Az adatkezelés célja, módja

Az adatkezelés célja az alapitonok.hu weboldalon regisztrált magánszemélyek, vállalkozások marketingcélú megkeresése az Alapítónők által.

Az Alapítónők felhasználó által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért, megfelelősségéért kizárólag felhasználó felel. Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott email címről kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Az Alapítónők az adatok gyűjtésére, feldolgozására, kezelésére külső közreműködőt egyelőre nem vesz igénybe, amennyiben igen úgy az alvállalkozó is betartja és betartatja jelen szabályzatban leírtakat, amelyekért adatkezelő felelősséget vállal.

Adatvédelmi általános szabályok

Az Alapítónők adatkezelése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik, azokat kizárólag a tevékenysége során használja fel, jogosult hozzájárulása nélkül más természetes, vagy magánszemélyre semmilyen jogcímen nem adja át. Kivételt képeznek a törvényi kötelezettségen alapuló adatközlések, illetve az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas bármely adatát nem tartalmazza.

Amennyiben Adatkezelő a szolgáltatott adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatában leírtaktól eltérő célra kívánja felhasználni, úgy erről Felhasználót megfelelően tájékoztatja a megadott email címén és az előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve az adatok eltérő felhasználásának megtiltására Felhasználó részére lehetőségét terem.

Adatkezelés időtartama

Tekintettel arra, hogy Felhasználó adatközlése önkéntes és külső befolyástól mentes, adatait mindaddig kezeljük, amíg azt Felhasználó írásban meg nem tiltja az hello@alapitonok.hu e-mail címen, ez esetben a nyilvántartásból való törlést nyolc munkanapon belül teljesítjük. Ugyanezen az elérhetőségeken lehetőség van az adatváltozások bejelentésére is, melyet szintén nyolc munkanapon belül teljesítünk.

Az esetleges bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy polgári jogi felelősség érvényesítése  esetén  Üzemeltető/Adatkezelő  jogosult  a  Felhasználó  által rendelkezésre bocsátott adatokat a megindított eljárások jogerős befejezéséig megőrizni, azokat bizonyítékként felhasználni.

Belső adatvédelmi felelős

A GoalDiggers mindenkori tulajdonosa.

Adatkezelési szabályzat módosítása:

Az Alapítónők fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, mely módosításokat egységes szerkezetben az alapitonok.hu internetes felületen közzéteszi.

Jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó jogainak érvényesítését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság

Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, illetőleg a kapcsolódó jogszabályok  és rendelkezések  alapján bíróság  előtt  gyakorolhatja.  A  Felhasználó további információért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

Jelen szabályzat érvényes visszavonásig, vagy módosításig.

 Adatkezelési Szabályzat melléklete: TÖBBES ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Adatkezelő: Alapítónők, Marschalek Ágnes e.v. (székhely: 1181 Budapest Varjú utca 19.)

Jogszabályi hivatkozás: 2011.CXII. törvény

Adatkezelés jogalapja:érdekelt önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés célja: marketing célú felhasználás (hírlevelek, tájékoztatók stb. elektronikus úton való megküldése) és ügyfélszerzés

Adatkezelő: Alapítónők

Adatkezelés: Az Alapítónők adatállományát a Alapítónők tulajdonosa, adatkezelője vezeti.

Érdekelt az önkéntes hozzájárulásával egyben tudomásul veszi a többlet adatkezelést is. Az Alapítónők az adatok tovább küldésére nem jogosult.

Az  adatkezelés  során  az Alapítónők  biztosítja az érdekelt magánszféra védelmét.

Kérésre tájékoztatást adunk az adatkezelésről, adatokat kérésre helyesbítjük, javítjuk, töröljük vagy zároljuk.

Adatkezelő az adatokat a törvényben írt feltételek szerint kezeli vagy törli. 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő eljárásával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.